Barns medvirkning
Barns medvirkning
Barns medvirkning
IMG_1871
Matlaging i barnehagen

Barns medvirkning

Barna tilbringer store deler av sin barndom i barnehagen. Grunntanken om barndommens egenverdi forutsetter at vi voksne i barnehagen tar barna på alvor. Norge har gitt sin tilslutning til FN’s barnekonvensjon, og den ble inkorporert i norsk lovgiving i 2003. Da barnehageloven ble revidert i 2005 kom det inn en ny bestemmelse gjort gjeldende fra 1. januar 2006.

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.» (Lov om barnehager).

Vi ønsker å bidra til å skape ”flyvedyktige barn” som har evnen til å ta vare på seg selv og andre når de senere blir voksne.

Med flyvedyktige barn mener vi barn som har grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger til det å omgås andre mennesker. Dette er ikke medfødte egenskaper, men noe barna lærer i samhandling med andre barn og voksne. Gjennom vårt fokus på barns medvirkning vil vi stimulere og oppfordre barna til å gi aktive uttrykk for sine tanker og meninger. Av oss som personal krever dette at vi har evne og vilje til å fremme, være oppmerksom på, og ta hensyn til barnas ytringer. Dette krever igjen blant annet gode relasjoner og tid og rom for å lytte og samtale.

Barnehagen er en læringsarena, hvor barna kan oppdage, utforske, erfare og lære. Gjennom samvær, omsorg, lek og strukturerte situasjoner i barnehagen skal barna lære seg å lære. Med dette mener vi at barna gjennom aktiv medvirkning i sin egen hverdag skal bli bevisste sine evner og ferdigheter, og selv trene på å reflektere rundt sin egen utvikling. Dette gjøres i nær dialog og samhandling med de voksne og gjennom pedagogisk dokumentasjon.

Gjennom sin medvirkning i hverdagen skal barna ut fra egen alder og modenhet oppfordres til å delta i planlegging og vurdering. Både i forhold til barnehagens innhold og sin egen læringsprosess.

I arbeidet med barns medvirkning ser vi at det er nødvendig å klargjøre og skille de ulike begrepene. Vi ser at dette er et tema som lett mistolkes og at vi ofte kommer opp i unødvendige misforståelser.

At barn skal medvirke handler ikke om at barna skal bestemme alt selv. Voksne kan aldri fraskrive seg ansvaret. Det er alltid de voksne som har ansvaret for barna og for at alle relasjoner i barnehagen er gode. Barn kan aldri stilles til ansvar på samme måte som voksne. I barnehagen er vårt hovedfokus det vi kaller barnemedvirkning.

Vi skiller mellom:

  • Barnemedvirkning
  • Medbestemmelse
  • Selvbestemmelse

 

Barnemedvirkning:

Barnemedvirkning handler i stor grad om at vi voksne må ha en grunnleggende holdning til at barna har rett til å medvirke i sin egen hverdag. Disse holdningene bunner i vårt grunnleggende syn på barn, barndom og vårt syn på hvordan barn faktisk lærer.

Det vil for eksempel si at det innebærer en forpliktelse til å få fram barns synspunkter og til å la det de uttrykker få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Barnas uttrykk og våre observasjoner gir oss et godt grunnlag for våre valg og våre avgjørelser. Barnas beste skal alltid være vårt fokus. Et tema vi velger å jobbe med kan for eksempel springe ut fra det som rører seg i barnegruppa.

Medbestemmelse:

Flere barn, gjerne sammen med voksne, velger sammen hva de som gruppe har lyst til å gjøre. En etisk utfordring ved dette kan vi se hvis vi snur det hele på hodet – voksnes medbestemmelse. Når har voksne rett til medbestemmelse med barn, og når blir den voksnes medbestemmelse til maktbruk og overtramp som går på bekostning av barnets integritet?

Selvbestemmelse:

Gjøre selvstendige valg med utgangspunkt i egne behov og ønsker.

Mål for barns medvirkning i Bjerkealleen Kanvas- barnehage:

  • I Bjerkealleen skal alle barn få medvirke i sin hverdag, gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering.
  • Personalet skal utvikle en bevisst holdning til barns medvirkning
  • Barns medvirkning skal gjennomsyre hele barnehagens pedagogikk/virksomhet
  • Vi skal jobbe med prosjekter ut fra barns medvirkning
  • Personalet skal ta barns uttrykk på alvor, både språklig og kroppslig

 

Hva gjør vi i barnehagen:

Vi jobber med bevisstgjøring av barns rett til medvirkning på planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter, i hverdagen osv.

Vi bruker observasjoner og samtaler med barn slik at barna i større grad får være med i planleggingen og vurderingen av prosjekter og aktiviteter. Dette vil si at personalet må være fleksible i forhold til dagsrytme og planer.