Sosial kompetanse i barnehagen
Matlaging i barnehagen
IMG_1764
Relasjonskompetanse

Sosial kompetanse

”… barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.” (Barnehageloven § 2).

Sosial kompetanse handler om utvikling av identitet og kompetanse som er nødvendig for å mestre hverdagen hjemme, i barnehagen og ellers i samfunnet. Kompetansen tilegnes gjennom samspill med andre barn og voksne. Barn tilegner seg sosial kompetanse gjennom leken. Mye av leken i barnehagen er sosial lek. Der lager barna selv skjulte regler, det kreves sosial kompetanse for å kunne forstå disse lekereglene.

”… barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet og stolthet over egen tilhørighet og respekterer andres kulturelle verdier og ytringer”. Den sier videre at ”..sosial kompetanse er vesentlig for å forebygge problematferd som mobbing og diskriminering, det anses som barnehagens samfunnsoppgave.” (Rammeplan for barnehagen).

De voksne i barnehagen har en viktig oppgave med å være gode rollemodeller, være anerkjennende og støttende for å fremme utvikling av sosial kompetanse.

I Bjerkealleen vil vi legge til rette for utvikling av sosial kompetanse, eller som vi liker å kalle det: ”kunsten å omgås hverandre” fordi det ikke bare dreier seg om innlærte ferdigheter, men det har også en følelsesmessig, etisk dimensjon. Dette gjør vi ved å gjennomføre sosial kompetansesamlinger hvor vi tar opp ulike konkrete temaer som vi jobber spesielt med, først og fremst ved hjelp av rollespill, samtalebilder og gode samtaler. Vi vil i tillegg fokusere på de samme temaene i hverdagssituasjoner i barnehagen, hvor mulighetene for å øve seg i praksis ligger.

Gjennom evnen til god samhandling vil barna i større grad være i stand til å lykkes i lek, en arena hvor enormt mye læring skjer. Barns selvfølelse og selvbilde er i stor grad avhengig av hvordan de opplever seg selv i forhold til andre, og gode samhandlingsferdigheter kan gi positive erfaringer, mestringsopplevelser og læringsmuligheter. Målet er barn som er trygge på seg selv og sine omgivelser.

Målene for vårt arbeid med ”kunsten å omgås hverandre”:

  • Vi skal understøtte barnas evne til empati, det vil si å være åpen og nysgjerrig på, og forstå og bli berørt av, andres følelser og opplevelser.
  • Vi lærer barna prososiale handlinger, som å oppmuntre og inkludere
  • Vi understøtter barnas evne til selvhevdelse, som å tro på egne følelser og å stå i mot gruppepress
  • Vi understøtter barnas evne til selvkontroll, som å vente på tur og å utsette egne ønsker

Kari Lamer og Jesper Juul er pedagoger som vi henter inspirasjon og faglig begrunnelse fra for dette arbeidet.

Våre mål om “kunsten å omgås hverandre” kan bare oppnås ved at personalet selv innehar denne kompetansen og kan utføre den i praksis. Derfor skal dagene i Bjerkealleen være fylt med varme og interesse, humor og engasjement på et etisk høyt nivå.